Manage existing quizzes, Custom Templates, Better Security, Data Exports and much more

Sign inSign in with Facebook
Sign inSign in with Google
Make a Quiz in Minutes. Use the webs #1 rated Quiz Maker

Ustawa o rachunkowości - stosowanie MSR/MSSF w Polsce

Sprawozdania finansowe emitentów papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu na jednym z rynków regulowanych krajów Europejskiego Obszaru Gospodarczego:
Muszą być sporządzane zgodnie z MSR
Mogą być sporządzane zgodnie z MSR
Mogą być sporządzane zgodnie z MSR, gdy zarząd jednostki tak postanowi
Jeśli jednostka dominująca sporządza skonsolidowane sprawozdanie finansowe zgodnie z MSR:
Sprawozdania finansowe jednostek wchodzących w skład grupy kapitałowej mogą być sporządzane zgodnie z MSR
Sprawozdania jednostek wchodzących w skład grupy kapitałowej muszą być sporządzane zgodnie z MSR
Sprawozdania finansowe jednostek wchodzących w skład grupy kapitałowej mogą być sporządzane zgodnie z MSR, tylko gdy jednostka dominująca ma siedzibę na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego
Sprawozdania finansowe emitentów papierów wartościowych notowanych na rynku NewConnect:
Nie mogą być sporządzane zgodnie z MSR, o ile inne warunki pozwalające na stosowanie MSR nie są spełnione
Muszą być sporządzane zgodnie z MSR
Mogą być sporządzane zgodnie z MSR, jeśli tylko organ zatwierdzający tak postanowi
W sprawach nieuregulowanych przepisami UoR jednostki:
Mogą zawsze stosować MSR
Mogą dowolnie stosować MSR albo KSR (krajowe standardy rachunkowości)
Mogą stosować MSR, w przypadku braku standardu krajowego
Spółka ABC, która jest spółką zależną od spółki XYZ notowanej na GPW w Warszawie stosującej MSR:
Musi sporządzić sprawozdanie jednostkowe wg zasad UoR
Może sporządzić sprawozdanie jednostkowe wg zasad UoR
Musi sporządzić sprawozdanie jednostkowe wg zasad MSR
Akcje Spółki ABC zostały wycofane z obrotu na GPW a spółka stosowała MSR:
Spółka musi zaprzestać stosowania MSR
Spółka może zaprzestać stosowania MSR, gdy zarząd tak postanowi
Żadna z powyższych
Zarząd spółki ABC podjął decyzję o stosowaniu MSR w związku z ubieganiem się spółki o dopuszczenie akcji do obrotu na GPW:
Spółka nie może sporządzić sprawozdania wg MSR
Spółka może sporządzić sprawozdanie wg MSR
Spółka musi sporządzić sprawozdanie wg MSR
Sprawozdania finansowe oddziałów przedsiębiorcy zagranicznego:
Zawsze mogą być sporządzane wg MSR, jeśli ma on siedzibę na terenie EOG (Europejski Obszar Gospodarczy)
Mogą być sporządzane zgodnie z MSR, jeżeli przedsiębiorca ten sporządza sprawozdanie finansowe zgodnie z MSR
Zawsze mogą być sporządzane zgodnie z MSR
Gdy spółka ABC jest jednostką stowarzyszoną innej spółki notowanej na GPW w Warszawie stosującej MSR, to:
Spółka ABC nie może sporządzić sprawozdania wg MSR
Spółka ABC może sporządzić sprawozdania wg MSR
Spółka ABC musi sporządzić sprawozdania wg MSR
Każde sprawozdanie jednostkowe banku:
Musi być sporządzone wg MSR
Może być sporządzone wg UoR
Musi być sporządzone wg UoR
Jednostka dominująca notowana na GPW w Warszawie:
Może stosować UoR w swoim sprawozdaniu jednostkowym
Musi stosować MSR w swoim sprawozdaniu jednostkowym
Żadna z powyższych
Polska spółka stosująca MSR może sporządzić sprawozdanie finansowe w innej walucie niż złoty:
Tak
Nie, ponieważ obowiązek sporządzenia sprawozdania finansowego w złotych wynika z UoR
Nie, ponieważ KRS nie przyjmie takiego sprawozdania
Wg prawa polskiego sprawozdanie finansowe musi być sporządzone wg MSR, jeśli:
Jest to skonsolidowane sprawozdanie finansowe podmiotu, którego akcje są dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym EOG, np. GPW w Warszawie
Jest to łączne sprawozdanie finansowe jednostki posiadającej oddziały zagraniczne
Jest to jednostkowe sprawozdanie finansowe podmiotu, którego akcje są dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym EOG, np. GPW w Warszawie
Skonsolidowane sprawozdania finansowe emitentów papierów wartościowych zamierzających ubiegać się lub ubiegających się o ich dopuszczenie do obrotu na jednym z rynków regulowanych krajów Europejskiego Obszaru Gospodarczego:
Mogą być sporządzane zgodnie z MSR
Muszą być sporządzane zgodnie z MSR
Muszą być sporządzane zgodnie z UoR
Roczne sprawozdanie jednostek stosujących MSR:
Podlegają badaniu sprawozdania finansowego
Podlegają badaniu sprawozdania finansowego, o ile spełnione są stosowne warunki
Mogą być poddane dobrowolnemu badaniu sprawozdania finansowego
{"name":"Ustawa o rachunkowości - stosowanie MSR\/MSSF w Polsce - Przejdź do testu", "url":"https://www.quiz-maker.com/QS52EQD","txt":"Sprawozdania finansowe emitentów papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu na jednym z rynków regulowanych krajów Europejskiego Obszaru Gospodarczego:","img":"https://www.quiz-maker.com/3012/images/ogquiz.png"}