Manage existing quizzes, Custom Templates, Better Security, Data Exports and much more

Sign inSign in with Facebook
Sign inSign in with Google

Upgrade For Custom Themes

Add Your Personal Touch

Customize the look and feel of your layout with your own colours, background images and more. To unlock this feature, get unlimited resposnes upgrade to a no risk paid plan.

Ustawa o rachunkowości - stosowanie MSR/MSSF w Polsce

Sprawozdania finansowe emitentów papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu na jednym z rynków regulowanych krajów Europejskiego Obszaru Gospodarczego:
Muszą być sporządzane zgodnie z MSR
Mogą być sporządzane zgodnie z MSR
Mogą być sporządzane zgodnie z MSR, gdy zarząd jednostki tak postanowi
Jeśli jednostka dominująca sporządza skonsolidowane sprawozdanie finansowe zgodnie z MSR:
Sprawozdania finansowe jednostek wchodzących w skład grupy kapitałowej mogą być sporządzane zgodnie z MSR
Sprawozdania jednostek wchodzących w skład grupy kapitałowej muszą być sporządzane zgodnie z MSR
Sprawozdania finansowe jednostek wchodzących w skład grupy kapitałowej mogą być sporządzane zgodnie z MSR, tylko gdy jednostka dominująca ma siedzibę na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego
Sprawozdania finansowe emitentów papierów wartościowych notowanych na rynku NewConnect:
Nie mogą być sporządzane zgodnie z MSR, o ile inne warunki pozwalające na stosowanie MSR nie są spełnione
Muszą być sporządzane zgodnie z MSR
Mogą być sporządzane zgodnie z MSR, jeśli tylko organ zatwierdzający tak postanowi
W sprawach nieuregulowanych przepisami UoR jednostki:
Mogą zawsze stosować MSR
Mogą dowolnie stosować MSR albo KSR (krajowe standardy rachunkowości)
Mogą stosować MSR, w przypadku braku standardu krajowego
Spółka ABC, która jest spółką zależną od spółki XYZ notowanej na GPW w Warszawie stosującej MSR:
Musi sporządzić sprawozdanie jednostkowe wg zasad UoR
Może sporządzić sprawozdanie jednostkowe wg zasad UoR
Musi sporządzić sprawozdanie jednostkowe wg zasad MSR
Akcje Spółki ABC zostały wycofane z obrotu na GPW a spółka stosowała MSR:
Spółka musi zaprzestać stosowania MSR
Spółka może zaprzestać stosowania MSR, gdy zarząd tak postanowi
Żadna z powyższych
Zarząd spółki ABC podjął decyzję o stosowaniu MSR w związku z ubieganiem się spółki o dopuszczenie akcji do obrotu na GPW:
Spółka nie może sporządzić sprawozdania wg MSR
Spółka może sporządzić sprawozdanie wg MSR
Spółka musi sporządzić sprawozdanie wg MSR
Sprawozdania finansowe oddziałów przedsiębiorcy zagranicznego:
Zawsze mogą być sporządzane wg MSR, jeśli ma on siedzibę na terenie EOG (Europejski Obszar Gospodarczy)
Mogą być sporządzane zgodnie z MSR, jeżeli przedsiębiorca ten sporządza sprawozdanie finansowe zgodnie z MSR
Zawsze mogą być sporządzane zgodnie z MSR
Gdy spółka ABC jest jednostką stowarzyszoną innej spółki notowanej na GPW w Warszawie stosującej MSR, to:
Spółka ABC nie może sporządzić sprawozdania wg MSR
Spółka ABC może sporządzić sprawozdania wg MSR
Spółka ABC musi sporządzić sprawozdania wg MSR
Każde sprawozdanie jednostkowe banku:
Musi być sporządzone wg MSR
Może być sporządzone wg UoR
Musi być sporządzone wg UoR
Jednostka dominująca notowana na GPW w Warszawie:
Może stosować UoR w swoim sprawozdaniu jednostkowym
Musi stosować MSR w swoim sprawozdaniu jednostkowym
Żadna z powyższych
Polska spółka stosująca MSR może sporządzić sprawozdanie finansowe w innej walucie niż złoty:
Tak
Nie, ponieważ obowiązek sporządzenia sprawozdania finansowego w złotych wynika z UoR
Nie, ponieważ KRS nie przyjmie takiego sprawozdania
Wg prawa polskiego sprawozdanie finansowe musi być sporządzone wg MSR, jeśli:
Jest to skonsolidowane sprawozdanie finansowe podmiotu, którego akcje są dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym EOG, np. GPW w Warszawie
Jest to łączne sprawozdanie finansowe jednostki posiadającej oddziały zagraniczne
Jest to jednostkowe sprawozdanie finansowe podmiotu, którego akcje są dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym EOG, np. GPW w Warszawie
Skonsolidowane sprawozdania finansowe emitentów papierów wartościowych zamierzających ubiegać się lub ubiegających się o ich dopuszczenie do obrotu na jednym z rynków regulowanych krajów Europejskiego Obszaru Gospodarczego:
Mogą być sporządzane zgodnie z MSR
Muszą być sporządzane zgodnie z MSR
Muszą być sporządzane zgodnie z UoR
Roczne sprawozdanie jednostek stosujących MSR:
Podlegają badaniu sprawozdania finansowego
Podlegają badaniu sprawozdania finansowego, o ile spełnione są stosowne warunki
Mogą być poddane dobrowolnemu badaniu sprawozdania finansowego
{"name":"Ustawa o rachunkowości - stosowanie MSR\/MSSF w Polsce - Przejdź do testu", "url":"https://www.quiz-maker.com/QS52EQD","txt":"Sprawozdania finansowe emitentów papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu na jednym z rynków regulowanych krajów Europejskiego Obszaru Gospodarczego:","img":"https://www.quiz-maker.com/3012/images/ogquiz.png"}