Manage existing quizzes, Custom Templates, Better Security, Data Exports and much more

Sign inSign in with Facebook
Sign inSign in with Google

Koliko poznajete hrvatske rijeke?

Rijeka s najdužim vodotokom u Hrvatskoj je:
Kupa
Dunav
Mura
Sava
Kopački rit nalazi se na utoku koje rijeke u Dunav?
Drave
Mure
Save
Vuke
Koja rijeka prolazi i kroz Karlovac i kroz Sisak?
Sava
Mrežnica
Odra
Kupa
Granicu između Hrvatske i Bosne i Hercegovine, osim Save, čini koja rijeka?
Una
Kupa
Bosut
Neretva
Najduža rijeka u Istarskoj županiji je:
Raša
Mirna
Dragonja
Rečina
Rijeka dubrovačka je:
Ombla
Ambla
Embla
Umbla
Dužina Dunava u Hrvatskoj iznosi?
99 km
120 km
137 km
155 km
Orljava se nalazi u:
Slavoniji
Istri
Lici
Zagorju
0
{"name":"Koliko poznajete hrvatske rijeke?", "url":"https://www.quiz-maker.com/QAZGIBY","txt":"Rijeka s najdužim vodotokom u Hrvatskoj je:, Kopački rit nalazi se na utoku koje rijeke u Dunav?, Koja rijeka prolazi i kroz Karlovac i kroz Sisak?","img":"https://www.quiz-maker.com/3012/images/ogquiz.png"}
Powered by: Quiz Maker